Dlaczego wychowanie patriotyczne w przedszkolu jest tak ważne?

Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w tym wieku towarzyszą im praktycznie przez całe życie. Wychowanie w miłości do Ojczyzny,  kultywowaniu polskich tradycji i szacunku do twórców naszej ojczyzny jest elementem nauki już na etapie edukacji przedszkolnej. W ciągu edukacji przedszkolnej tworzymy więź uczuciową między przedszkolem i rodziną dziecka, staramy się wspólnie  wypełniać zadania i osiągać cele wychowawcze. 

Działania dydaktyczno – wychowawcze w zakresie wychowania patriotycznego w przedszkolu obejmują między innymi:
– kształtowanie więzi emocjonalnej dziecka z rodziną, rówieśnikami, przedszkolem, kształtowanie     właściwego stosunku do otaczającego świata, dostrzeganie piękna i wartości przyrody oraz przyswajanie zasad ochrony przyrody,
– kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,
– przygotowanie dzieci do pracy i życia społecznego, do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
            Wychowanie patriotyczne należy powiązane z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, ma na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego małych dzieci jest troska o ich szczęście, zdrowie i dobre samopoczucie. W wychowaniu patriotycznym dzieci w wieku przedszkolnym większą uwagę zwracamy na formowanie ich uczuć oraz motywacji, a nie na aspekt poznawczy. Kierując procesem tworzenia obrazu naszego kraju musimy włączyć nowo nabyte składniki wiedzy w system już posiadanych informacji. 

Absolwent przedszkola wg podstawy programowej: „wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej”.

Dla małego dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest wyrazem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego. Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak – patriota – Polska – moja Ojczyzna, należy „małymi kroczkami” przybliżać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposobami i metodami dostępnymi percepcji dziecka.

Jak sprawić aby maluchy chętnie poznały  historię i kulturę Polski. Co proponujemy , co można zrobić?

  • konkursy plastyczne ( rozwijają kreatywność )
  • okolicznościowe uroczystości (to okazja do pokazania dzieciom, jak można świętować ważne rocznice z historii Polski)
  • wycieczka do miejscowego muzeum ( to okazja do zapoznania maluchów z historią własnego regionu)
  • współpraca z osiedlowym klubem i lokalną biblioteką ( to nie tylko współpraca przy organizacji konkursów, akademii czy wystaw. W lokalnym klubie  na pewno znajdziemy kogoś, kto chętnie spotkałyby się z kilkulatkami i opowiedziałyby o swoich doświadczeniach)
  • wystawa starych przedmiotów i rodzinnych pamiątek (może stać się doskonałym sposobem na poszerzenie wiedzy , pobudzi dziecięcą ciekawość )
  • zajęcia na temat legend  ( czytanie , słuchanie płyt CD , oglądanie ilustracji , układanie puzzli itp.), legendy to wyjątkowe lokalne historie, które zachwycają . Dla dzieci są wręcz idealne – doskonale mogą zastąpić współczesne bajki a dodatkowo mają dużą wartość edukacyjną.
  • zajęcia związane ze sławnymi postaciami – elementy muzyki poważnej można w bardzo prosty sposób wpleść np. w zajęcia ruchowe albo w czas popołudniowego odpoczynku, do tego wartościowa informacja o twórcy i szybko okazuje się, że dzieci doskonale zapamiętają, kim jest np. Fryderyk Chopin. To samo dotyczy również innych dziedzin (twórczością polskich pisarzy, malarzy i innych artystów .

Do miana patrioty dorastamy przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych poważną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa , bo jak pisał  Ryszard Przymus – „… Polska- Ojczyzna …Kraina, która się w sercu zaczyna.”

 Ewa Jodko